Tag Archives: برنابئو


تی66747 نفر در سانتیاگو برنابئو برای اولین بازی خانگی جود بلینگهام در روز شنبه حضور داشتند و همه آنها در جیب او جا می شوند. آنها قبلاً آن را دیده بودند – در هر بازی که او بازی کرده بود Read more…