Tag Archives: زیبا


‘Sپل پوگبا می‌گوید: گاهی پول بیشتری نمی‌خواهم. من فقط نمی خواهم دیگر بازی کنم. من فقط می خواهم با مردم عادی باشم تا آنها مرا به خاطر من دوست داشته باشند – نه برای شهرت، نه برای پول. گاهی اوقات Read more…