Tag Archives: پرهزینه


و سال نو را به ROO تبریک می گویم پس خداحافظ وین رونی. پس از کمتر از سه ماه هدایت، بیرمنگام سیتی انتصابات مدیریتی با نام های بزرگ را از طریق دروازه موسوم به “رو وان” جمع آوری کرده است. Read more…